Casal en família Estiu 2022

Viatge al país de l'Autonomia!

La Nona és una nena aventurera que li agrada molt jugar i aprendre de les altres.
Amb ella, viatjarem al país d'Autonomia on coneixerem a moltes persones
i descobrirem altres països com Argirocràcia entre d'altres
Casal d'Estiu amb l'Arcàdia

Vine i gaudeix d’uns dies d’estiu participant d’activitats com jocs d'aigua, piscina muntable, tallers, música, racons, balls...

També es desenvoluparan activitats psicomotrius en un entorn i unes condicions de llibertat de moviment i respecte a la infància.
Així com les assemblees per a compartir el que pensem, el que volem i el com ens sentim

Del 27 de juny al 8 de juliol de 2022

De dilluns a divendres, de 9h a 13h

Els objectius pedagògics del casal són:

  • Promoure hàbits saludables per tal de garantir un temps de gaudi de qualitat per a tothom, especialment ara.
  • Adquirir autonomia a través dels hàbits i el joc.
  • Desenvolupar la creativitat mitjançant tallers, jocs, esports i activitats col·lectives i individuals.
  • Conèixer, valorar i cuidar el medi natural, a través d'excursions i activitats.
  • Identificar, expressar i gestionar les emocions per tal de conèixer-se i viure saludablement.
  • Incloure a totes les persones vinculades al Casal, per tal de viure en un món que acolli tothom.
  • Cooperar i treballar en equip per conviure.

Per tal d'assolir-los de la millor manera possible, adaptarem els objectius segons l'edat i les necessitats de les criatures.

Comptarem amb el personal professional necessari que tinguin la corresponent titulació en dinamització sociocultural, del lleure, etc.

Període d’inscripció al casal:

Del 23/04/2022 al 15/06/2022, en llínia:
INSCRIPCIÓ OBERTA

 

De dilluns 25/04/2022 fins al 15/06/2022, presencialment

Quan?: dilluns i dimecres de 15h a 17h,i dissabtes de 11h a 13h i de 15h a 17h

Com? Contacta amb nosaltres i t’expliquem com fer la inscripció i et responen qualsevol dubte del casal.
Pots trucar, enviar un WhatsApp o escriure un correu:
637079686 676184045 657496897
També et podem ajudar a complimentar la teva sol·licitud de beca.

Ajuts econòmics a les famílies:

Preu general: 70.1€

Es becaran amb un màxim d’una activitat per infant i amb el barem que correspongui, tots els infants del nucli de convivència que ho sol·licitin.

Trams d’ingressos nets anuals per ciutadà i nucli de convivència:
Tram d'ingressos Ajut
De 0€ a 7.000€ 90% del cost total per setmana de casal
De 7000,01€ a 9.000,00€ 60% del cost total per setmana de casal
De 9.000,01€ a 10.000€ 30% del cost total per setmana de casal
> de 10.000€ 0% del cost total per setmana de casal
 

Càlcul per a l’obtenció de l’ajut:

Dividir els ingressos nets anuals entre el nombre total de membres del nucli de convivència (pare/s//mare/s//tutors/es i fills que hi convisquin i empadronades a Barcelona).

Un membre del nucli de convivència amb discapacitat, que certifiqui un grau del 33% o superior mitjançant el Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya, compta com a dos.

En el cas de les famílies monoparentals que ho justifiquin a la sol·licitud, l’adult referent també compta com a dos.

 

Les persones interessades en sol·licitar l’ajut econòmic hauran de marcar la casella corresponent al formulari d’inscripció a l’activitat sense abonar cap quantitat a compte.

No hi pot haver una sol·licitud d’ajut sense una inscripció prèvia a l’entitat.

L’entitat oferirà la informació i l’ajuda necessària per ala tramitació de l’ajut econòmic. Excepcionalment, els infants i adolescents amb necessitats educatives especials, empadronats/ades fora de Barcelona, i que, per requeriment del Departament d’Ensenyament, estiguin escolaritzats en algun centre educatiu de la ciutat, també podran participar de la Campanya. Només caldrà que ho especifiquin a l’apartat d’observacions de la sol·licitud.

La sol·licitud d’ajut econòmic tindrà, a més d’aquesta funció, la de declaració jurada d’ingressos en cas de no haver-la de fer a l’Agència Tributària i la d’autorització de consulta telemàtica per part de l’Ajuntament.

La notificació i publicació de la resolució provisional d’atorgament o denegació provisional es realitzarà el 30 de maig. A partir d’aleshores, s’obre el tràmit d’al·legacions de deu dies hàbils.

El llistat definitiu es publicarà el 20 de juny.

El fet que les sol·licitants interessades no presentin al·legacions suposa que hi estan conformes, i, per tant, la resolució provisional formulada tindrà caràcter de definitiva. L’entitat mantindrà la reserva de plaça fins a la resolució definitiva de les al·legacions.

La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual les interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient per defensar els seus interessos.

No es podrà canviar d’activitat un cop atorgat l’ajut econòmic, tret que l’activitat inicial s’hagi anul·lat, tenint en compte el que s’esmenta en la pàgina 4 referent a les anul·lacions d’activitats.

Monitoratge de suport a la inclusió:

L’Associació Arcàdia de Can Batlló disposa d’una programació i els mitjans tècnics i humans adients per a la seva participació amb independència que puguin presentar o no alguna discapacitat.

Requisits de l’infant per a sol·licitar monitoratge de suport a la inclusió:

Residir i estar empadronats a la ciutat de Barcelona.

Aportar el certificat que acrediti com a mínim el 33% de discapacitat emès per un centre d’atenció a persones amb discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya pera infants majors de 6 anys.

Entre 0 i 6 anys, caldrà que s’aporti dictamen acreditatiu de les necessitats educatives especials emès per l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) o per professionals de CDIAP, EIPI, EEAEN o CSMIJ.

Les funcions del monitor es fonamentaran en un reforç al grup en el que s’hagi inscrit l’infant o infants, oferint recursos i estratègies per fomentar la inclusió de l’infant a l’activitat respectant sempre la seva autonomia.

Per a la seva sol·licitud, caldrà marcar la casella corresponent al formulari d’inscripció. En aquest cas, l’entitat es posarà en contacte amb la família per a realitzar la tramitació del monitoratge de suport, que corre a càrrec de l’entitat.

El període de sol·licitud és del 27 d’abril al 27 de maig de 2022.
 

Política de cancel·lació:

L’Associació Arcàdia de Can Batlló es reserva el dret d'anul·lar l’activitat en cas de no cobrir el mínim de places establert, sempre –com a mínim– 15 dies abans de l'inici de l'activitat.

L’entitat informarà a cada ciutadà/na inscrit sobre aquesta circumstància i derivarà les persones beneficiàries d’ajut econòmic d’aquesta activitat anul·lada a una altra activitat homologada amb places disponibles per tal que els infants afectats per l’anul·lació no perdin el dret de participar a la Campanya i gaudir d’un ajut econòmic.

Sempre que es pugui, es derivarà l’infant a una activitat el més propera possible al lloc on s’havia de realitzar l’activitat anul·lada.

L’entitat donarà suport a la família beneficiària d’ajut en la gestió del traspàs de la beca d’una activitat a l’altra. La recerca d’una activitat alternativa correrà a càrrec de l’Associació Arcàdia de Can Batlló, tret que la família afectada vulgui buscar una altra activitat homologada alternativa pel seu compte.

Si és la participant qui anul·la la inscripció, i sempre que ho notifiqui almenys 15 dies abans de l’inici de l’activitat, l’entitat organitzadora li retornarà com a mínim el 50% de l’import ja pagat (fraccionat o no) de l’activitat.

Quan la cancel·lació de l’activitat es produeixi pels supòsits següents:

  • Interrupció de l’activitat un cop iniciada degut al confinament del grup per un cas positiu Covid-19 entre els participants i/o el monitoratge.
  • Anul·lació de l’activitat abans de començar per casos positius de Covid-19 en el personal de monitoratge de l’entitat.
  • Impossibilitat de l’infant de participar total o parcialment en l’activitat degut a la necessitat de confinar-se per haver estat contacte estret o haver donat positiu de Covid-19.

La política de l’entitat se cenyirà a la normativa relativa a la Covid-19 que reguli aquest aspecte que sigui vigent en el moment de fer la inscripció per les autoritats competents i sanitàries.